JdbcTemplate简单使用范例

// 查询单个键(后面的class只能是基本类型)
String name = jdbcTemplate.queryForObject("select name from table where id='08'", String.class);

// 查询单个对象
Map<String, Object> map = jdbcTemplate.queryForMap("select * from table where id=?", "08");

// 查询集合
List<Map<String, Object>> mlist = jdbcTemplate.queryForList("select * from table where id=? and name=?", "1", "张三");
maplist.get(0).get("password");
// 查询集合(返回对象)
List<Demo> demo = jdbcTemplate.query("select * from table where type='a'", new BeanPropertyRowMapper(Demo.class));

// 增删改
/int conut = jdbcTemplate.update("update table set name=?, status=? where id=?", "安全", 0, "08");

// 批量增删改
List<Object[]> sql = new ArrayList<>();
sql.add(new Object[]{"安全风险防控", 2, "008"});
sql.add(new Object[]{"安全风险防控", 0, "008"});
sql.add(new Object[]{"安全风险防控", 2, "008"});
int[] conuts1 = jdbcTemplate.batchUpdate("update table set name=?, status=? where id=?", sql);

// 批量增删改
int[] conuts2 = jdbcTemplate.batchUpdate("insert into table (id, name) values ('1', '课程一')", "insert into table (id, name) values ('2', '课程二')");
发布者:songJian   点击数:1243   发布时间:2018-07-17 11:27:48   更新时间:2022-12-14 16:05:04
正在加载评论...
相关文章